ΔΝΤ, πρόκληση πρὸς τὶς πολιτικὲς δυνάμεις

Σὲ ἀνοικτὴ πρόκληση πρὸς τὶς πολιτικές μας δυνάμεις ἐξελίσσεται ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους, στὴν πολιτική του στὴν Ἑλλάδα, τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• ἡ στάση ἑκάστης ἀπέναντι στὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ κρίνει ἐν πολλοῖς καὶ τὴν μετέπειτα πορεία της. Τὸ Ταμεῖο, μὲ τὴν ἔκθεση ἀπολογισμοῦ τῶν πεπραγμένων τῆς τριετίας, ὁμολογεῖ ὅτι ἔκανε λάθος στὴν πολιτική του, διότι δὲν ὑπολόγισε σωστὰ τὶς πολλαπλασιαστικκὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν στὴν οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν διατήρησή της ἐπὶ ἕξι χρόνια• χειρότερη μορφὴ κυνισμοῦ σπανίως συναντᾶται στὴν ἱστορία, διότι καταδεικνύει ὅτι ἕνας ὁλόκληρος λαὸς χρησιμοποιήθηκε ὡς πειραματόζωο, ἀπ’ τὸ καλύτερο ὑποτίθεται ἵδρυμα παγκοσμίως γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας πρὸς ὅσες χῶρες ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προβλήματα καὶ δὲν δύνανται μόνες χαράξαι τὴν κατάλληλο πολιτική. Τὸ ἴδιο ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει τὴν ἐμπειρία, δηλαδὴ γνωρίζει καὶ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία καὶ ἔτσι ἔχει τὴν δυνατότητα διευκολύνσεως στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων. Αὐτὲς εἶναι οἱ προδιαγραφὲς τοῦ Ταμείου, ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε καὶ γι’ αὐτὲς διαχειρίζεται τὰ παγκοσμίως διαθέσιμα κονδύλια.
Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει σημασία, διότι ἰσχυρίζεται τὸ ΔΝΤ ὅτι σέβεται τὴν δημοκρατία καὶ τοὺς νόμους της• ὅποιος κάνει λάθος καὶ τὸ ὁμολογεῖ μάλιστα, πληρώνει τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὸ λάθος αὐτό. Αὐτὸ εἶναι βασικὸς νόμος σὲ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία ἀπ’ τὶς ἀπαρχές της καὶ πολὺ περισσότερο στὴν δημοκρατία τῆς ἐποχῆς μας• ἑπομένως τὸ Ταμεῖο πληρώνει κανονικὰ τὶς ἀποζημιώσεις γιὰ τὶς εὐθύνες του, συλλογικὰ τὸ ἴδιο καὶ στὴν συνέχεια ἐπιμερίζει στὰ στελέχη του τὸ ἀναλογοῦν ποσό. Αὐτὸ γίνεται γιὰ ἁπλῆ τροχαία παράβαση, χτυπᾶς τὸ ἄλλο αὐτοκίνητο ἐκ λάθους καὶ τὸ ἀποζημιώνεις, ὁ ἴδιος ἢ ἀσφάλειά σου• πολὺ περισσότερο ἰσχύει αὐτό, ὅταν ἀφορᾶ τὴν ἐξαθλίωση ὁλοκλήρου λαοῦ καὶ τὴν αὐτοκτονία χιλιάδων ἀνθρώπων, διαφορετικὰ ὁδηγούμαστε στὴν ναζιστικὴ συμπεριφορά. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο αἴτημα ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἀπέναντι στοὺς χειρότερους βαρβάρους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Καὶ πρέπει νὰ εἶναι• τὸ ποσὸ τῆς ἀποζημιώσεως βρίσκεται εὔκολα, μᾶς χαρίζει ὅσα μᾶς χρωστάει τὸ Ταμεῖο ἢ κι ἀκόμη περισσότερα, ἂν βγεῖ μεγαλύτερος ὁ λογαριασμός, ἀπ’ τὸν ἐπιμερισμὸ τῶν εὐθυνῶν στὰ στελέχη του. Ὅταν ὡς γκαουλάιτερς ἔρχονταν στὴν Ἀθήνα καὶ διέταζαν, «κάντε αὐτὸ ἢ τὸ ἄλλο», εἶχαν καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ ἀστικὴ εὐθύνη. Δὲν ἀνέχεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ τοῦ συμπεριφέρονται ὡς δούλους ἢ πολῖτες δευτέρας κατηγορίας.
Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπογοήτευσαν πλήρως τὸν κόσμο, ἀντὶ νὰ ζητήσουν τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ ὅσους προκάλεσαν τὴν καταστροφὴ κραυγάζουν τὸ ἴδιο τροπάριο, «καταγγελία τοῦ Μνημονίου» καὶ κατηγορίες κατὰ τῆς Εὐρώπης• ἡ καταγγελία τοῦ Μνημονίου, χωρὶς τὶς ἀποζημιώσεις, διευκολύνει μόνο τοὺς παράγοντες τοῦ Ταμείου καὶ τὰ κυκλώματά τους στοὺς κερδοσκόπους. Καταγγέλλεις τὸ Μνημόνιο, κι ἄρα ἀποδεσμεύεσαι ἀπὸ αὐτό, ὁπότε κι αὐτοὶ νίπτουν τὰς χεῖρας των• διατηρεῖς λοιπὸν τὸ Μνημόνιο καὶ τὸ ἐφαρμόζεις, ὄχι μόνο κατὰ τὰς διατάξεις του, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν γενικῶν διατάξεων τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ὅποιος παρανόμως βλάψει τὸν ἄλλον, ἀποκαιθιστᾶ τὴν ζημίαν. Ὅταν ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δηλώνει, ὅτι, «εἶναι διαπραγματεύσιμο τὸ λάθος», αὐτὸ ἐννοεῖ καὶ φυσικὰ καλῶς δὲν ἀποκαλύπτει ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὰ χαρτιά του• αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπέυθυνη πολιτικὴ στάση. Ἡ ἀντιπολίτευση κι ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο, δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων κι ὄχι τῶν συμφερόντων τῆς χώρας• ἡ ἀντιπολίτευση πάντοτε σὲ κάθε χώρα διαμαρτύρεται μὲ ὀξύτερο τόνο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὥστε ὅσοι διαπραγματεύονται νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐπιχείρημά τους. Κι εἶναι μοναδικὴ εὐκαιρία αὐτὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μποροῦμε νὰ πάρουμε πολλά. Ὅσο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση, ἐὰν δὲν ἀλλάξει στάση, ἀποδεικνύει καὶ πάλι ὅτι εἶναι ἐξαρτώμενη ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα• τὶς αὐστηρότατες προειδοποιήσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς τριετίας, μὴν κόβετε τὴν ρευστότητα τῆς ἀγοράς, «δῶστε ἀνάσα στὴν ἀγορά», «αὐτὴ εἶναι λάθος πολιτική»• ὁ γκαουλάιτερ μάλιστα τοῦ Ταμείου εἶχε ξεχάσει τὶς προειδοποιήσεις αὐτὲς καὶ δὲν τὶς περιέλαβε στὴν ἔκθεσή του, ὅπως τὸ εἶχε ὁμολογήσει ὁ πορνόβιος προϊστάμενός του, ὅταν δήλωνε στὸ Μέγαρο Μαξίμου μὲ χαῦνο ὕφος, «ἂν δὲν ταιριάξει τὸ φάρμακο, θὰ τὸ ἀλλάξουμε», κι ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς χαμογελοῦσε ἠλιθίως. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους εἶναι τὸ καλύτερο χαρτὶ γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἢ ἀλλιῶς θεῖο δῶρο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ κι ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή• παραχωρήσεις θὰ γίνουν στὴ δημοσιονομικὴ πολιτική, μὲ πρῶτο κριτήριο τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ ταυτοχρόνως τὴν ἁπάλυνση τῶν κατωτέρων εἰσοδηματικὰ στρωμάτων. Οἱ ὅποιες ἀντιρρήσεις τους εἶναι ἕωλες πλέον, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι δὲν διαθέτουν οὐδόλως τὴν ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν. Ἔμαθαν ποιὰ πολιτικὴ πρέπει νὰ ἀσκεῖται καὶ πότε; Δεύτερον, διότι εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι ποὺ πείθουν ὅτι δὲν ἦταν καὶ τόσο ἀγαθὲς οἱ προθέσεις τους, ὅταν τροφοδοῦσαν ἢ ἀποδέχονταν τὶς ὠρυγὲς τῶν καταστροφολόγων καθηγητάδων γιὰ δεδομένη τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη• αὐτὰ ἔχουν συνοδευθεῖ μὲ τὴν τριετῆ ἐξαθλίωση ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συγκυρία ἀπ’ τὴν ἄλλη εἶναι εὐνοϊκή• ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἄρχισε, χάρις στὴν ἀπότομη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπ’ τοὺς ξένους, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἄλλων δυναμικῶν μας κλάδων, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία• ἡ κρίση στὴν Τουρκία ἔχει τὴν καλή της πλευρὰ γιὰ ἐμᾶς, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», στέλνει πολλοὺς τουρίστες καὶ ἀγοραστὲς ἀκινήτων στὴν Ἑλλάδα. Ἤδη πολλοὶ γνωστοὶ ἠθοποιοὶ προβάλλουν τὴν χώρα μας, μόνο καὶ μόνο μὲ τὴν ἐπίσκεψή τους στὰ νησιά μας, ταινίες καὶ ντοκυμανταὶρ γυρίζονται ἀπ’ τὴν Γερμανία, τὴν Κίνα, τὶς Ἰνδίες, τὴν Ταϋλάνδη, ἐνῶ στὰ περισσότερα μέρη ἔχουν σχεδὸν πληρότητα τὰ ξενοδοχεῖα• ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἐμφανὴς στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, ἀκόμη κι ἀπ’ τὴν ἀνανέωση τῶν ἀποθεμάτων τῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ ξένους, μὲ τὸ δικαίωμα τῆς ἀποκτήσεως πενταετοῦς βίζας, μετατρέπεται στὸ ἀπρόσμενο ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία• ἀπ’ τὰ νησιὰ ὣς τὴν πρωτεύουσα ἄρχισε ἡ ζήτηση μὲ κατακόρυφη αὔξηση. Τὰ τουρκικὰ μᾶς εὐνοοῦν καὶ στὸν κλάδο αὐτόν• πέρυσι ἡ Τουρκία πούλησε 25000 ἀκίνητα σὲ ξένους, κυρίως Ρώσους, Οὐκρανοὺς καὶ πρώην Σοβιετικοὺς καὶ χωρὶς τὴν προῖκα τῆς βίζας. Οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν σὲ μερικὲς δεκάδες χιλιάδες τὴν πώληση τῶν ἀκινήτων μας, ὁπότε ἀπογειώθηκε ἡ οἰκοδομή…