Εὐρωζώνη καὶ κερδοσκόποι

Ἡ ἀπὸ δεκαετίας πλέον ὑποβόσκουσα δυσπιστία μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικανῶν κερδοσκόπων ξέσπασε σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος• οἱ Εὐρωπαῖοι γνώριζαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὶς σχέσεις κυκλωμάτων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ ἀπεδέχθησαν τὴν συμμετοχή του στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς ἐπιμονῆς τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας καὶ τῆς ἀνυπαρξίας αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς. Δὲν εἶχαν λογαριάσει φαίνεται τὶς συστηματικὲς ὑπονομεύσεις, διότι δὲν ἔκαναν οἱ ἴδιοι τὴν ἀξιολόγηση ὡς πρὸς τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τῆς μειώσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• οἱ εἰδικοὶ τοῦ Ταμείου τοὺς διαβεβαίωναν ὅτι εἶναι σωστὴ ἡ πολιτική, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ σύγκρουση δύσκολα πολὺ γεφυρώνεται πλέον, διότι ἡ καχυποψία τῶν Εὐρωπαίων εἶναι διάχυτη• πιστεύουν ὅτι εἶναι γεγονὸς οἱ ὑπόγειες διεργασίες γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.