Διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴν

Ὁ Σόλων εἶχε γράψει τοὺς νόμους τῶν Ἀθηνῶν σὲ στίχους στὴν ἀρχή, ὅπως λένε, γράφει ὁ Πλούταρχος, γιὰ καλύτερη ἀπομνημόνευσή τους• ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ προφορικοῦ πολιτισμοῦ, ὅταν μιλοῦσαν σὲ ποιητικὸ λόγο, γιὰ εὔκολη ἀπομνημόνευσή του. «Ἔνιοι δέ φασιν, ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐντείνας εἰς ἔπος ἐξενεγκεῖν»• μερικοὶ δὲ γράφουν, ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπιχείρησε νὰ τοὺς δημοσιοποιήσει σὲ ποιητικὸ ρυθμό. «Καὶ διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴ οὕτως ἔχουσαν»• καὶ θυμοῦνται ὅτι ἡ ἀρχή τους ἔχει ἔτσι. «Πρῶτα μὲν εὐχώμεθα Διΐ Κρονίδη βασιλῆϊ/»• πρῶτα μὲν ἂς εὐχηθοῦμε στὸν βασιλέα Δία τὸν Κρονίδη. «Θεσμοῖς τοῖσδε τύχην ἀγαθὴν καὶ κῦδος ὀπάσαι»• γιὰ νὰ χαρίση σὲ αὐτοὺς τοὺς θεσμοὺς τύχη καὶ δόξα καλή. «Φιλοσοφίας δὲ τοῦ ἠθικοῦ μάλιστα τὸ πολιτικόν»• ἀπ’ τὴν ἠθικὴ δὲ φιλοσοφία περισσότερο τὴν πολιτική. «Ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν σοφῶν, ἠγάπησεν»• προτίμησε, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς σοφούς.