Γερμανία, κατὰ ἀνεργίας

Ἡ Γερμανία ἀνακοίωσε τὴν σύσταση Ταμείου Καταπολεμήσεως τῆς Ἀνεργίας γιὰ τὶς περισσότερο πληττόμενες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος καὶ Πορτογαλίας• οἱ πιστώσεις θὰ δίδονται μεσῳ τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν διοχέτευσή τους στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἡ πρωτοβουλία συμπληρώνει τὶς ἀντίστοιχες τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ οἱ διακρατικὲς συμφωνίες εἶναι τὶς περισσότερες φορὲς πιὸ ἀποτελεσματικές, διότι παρακάμπτουν τὴν γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν• οἱ τρεῖς χῶρες τοῦ Νότου, καὶ περισσότερο ἡ Ἑλλάς, ἔχουν ἐπιτύχει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τους, ὁπότε τὰ πρόσθετα κινδύλια ἔρχονται στὴν κατάλληλη στιγμή. Τὸ Βερολίνο ἀναγωρίζει τὴν ἰδιαίτερη εὐθύνη του γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία καὶ τὴν βαρύτητα τῆς παρεμβάσεώς του, διότι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαθέσεως τῶν ἀναγκαίων πιστώσεων• τὸ βάρος πέφτει πλέον στοὺς νότιους ἑταίρους γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν πιστώσεων καὶ τὴν διάθεσή τους στὴν οἰκονομία τους. Ἡ εὐκαιρία εἶναι δεδομένη.