Συρία, ἐπίθεση στὸ Ἀλέπι

Τὴν ἐπίθεση γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τοῦ Ἀλέπι ἄρχισε ὁ συριακὸς στρατός, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Χέζμπολλαχ, ἀλλὰ ἐπίθεση αὐτοκτονίας στὴ Δαμασκὸ εἶχε δεκατέσσερες νεκρούς• οἱ κυβερνητικοὶ εἰσβάλλουν στὴν πόλη ἀπὸ πολλὲς κατευθύνσεις, μὲ ἅρματα μάχης καὶ βαρὺ ὁπλισμό, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες περιορίζονται στὴν ἄμυνα. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ κατάληψη τῆς μεγάλης πόλεως, ὁπότε τελειώνει μᾶλλον καὶ ὁ διετὴς ἐμφύλιος πόλεμος, μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ τὰ ἑκατομμύρια πρόσφυγες• τὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς θὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη, μὲ τὸν ὠμὸ καὶ ἰσοπεδωτικὸ τρόπο τῶν Ἀράβων. Ἡ ἀναμέτρηση Σιιτῶν καὶ Σουνιτῶν τελειώνει μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν πρώτων, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τῶν Δυτικῶν ὑπὲρ τῶν Σουνιτῶν• ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑφίστανται μᾶλλον σοβαρὴ ἧττα.