Ἀποδοχὴ δυναμικῶν λύσεων

Τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἀκολουθοῦν κι ἄλλοι περίπου εἴκοσι ὀργανισμοὶ τοῦ δημοσίου, μὲ ἀργόμισθους καὶ τρωκτικὰ τοῦ κρατικοῦ ταμείου• ὁ κόσμος εἶναι ὀργισμένος γιατὶ καθυστερεῖ ἡ διακοπὴ λειτουργίας δεκάδων ὀργανισμῶν, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο καὶ μὲ σκοπὸ τὴν τροφοδότηση τῶν κομμάτων μὲ ὑπαλλήλους τους. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀρνήσεως τῶν ἀριστερῶν κυρίως κομμάτων γιὰ τὸ κλείσιμό τους• θὰ χάσουν τὰ περισσότερα ἀπ’ τὰ στελέχη τους καὶ θὰ μείνουν χωρὶς κανέναν σχεδόν. Ὅλα αὐτὰ τὰ στελέχη εἶναι εἴτε ἀργόμισθοι εἴτε ὑπόλογοι γιὰ παρανομίες καὶ καλύπτονται ὑπὸ τὴν κομματικὴ στέγη• ὅλες οἱ δικαιολογίες τῆς τριετίας σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπαν, κορόιδευαν καὶ ξανακορόιδευαν τὸν κόσμο. Κι αὐτὸς τώρα τοὺς περιφρονεῖ βαθύτατα.