Μέση Ἀνατολή, ρόλος Εὐρώπης

Οἱ ἐξελίξεις στὴ Συρία καὶ ἡ πολιορκία τοῦ Ἀλεπίου ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα ἔχουν ἀνησυχήσει πολὺ τοὺς Δυτικούς, διότι βλέπουν ὅτι διαταράσσεται ἡ ἰσορροπία ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως καὶ γι’ αὐτὸ ἐνέκριναν τὴν ἀποστολὴ ὅπλων στοὺς ἀντάρτες• φοβοῦνται ὅμως ὅτι ἤδη εἶναι ἀργά• ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχει ὑπερισχύσει τὸ καθεστὼς καὶ οἱ ἀντάρτες δὲν ἔχουν ἑνιαία ὀργάνωση καὶ ἡγεσία, ἐνῶ τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας ἔχουν δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα στὸν ἀνεφοδιασμό τους. Στὴν πράξη ὁμολογοῦν, ὅπως ὁ Λωρὰν Φαμπιοὺς σὲ συνέντευξή του, ὅτι εἶχαν συνδράμει τὸν ἐμφύλιο μέσῳ τῶν ἀραβικῶν χωρῶν καὶ τῆς Τουρκίας, ἐνῶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Ρωσία ὑποστήριζαν τὴν Δαμασκό• τώρα φοβοῦνται ὅτι ἡ κατάρρευση τῶν ἀνταρτῶν θὰ σημάνει τὴν νίκη τοῦ Ἰρὰν στὴν περιοχή, ὁπότε καθίσταται βέβαιη ἡ ἀπόκτηση πυρηνικῶν ὅπλων ἀπ’ τὸ θρησκευτικὸ καθεστώς. Γιὰ τὴν Τουρκία ἐκφράζονται ἀνησυχίες, ἀλλὰ ζητοῦν λύση μὲ διάλογο.