Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τοῦ σκανδάλου τῶν ἠλετρονικῶν παρακολουθήσεων στὶς Ἡνωμένες ¨Πολιτεῖες καὶ τοῦ ἀντικτύπου του στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας• ὅλα κινήθηκαν στὰ ἴδια σχεδὸν ἐπίπεδα, εὐρώ, 1,3273 δολλάρια καὶ 128,8170 γιέν, χρυσός, 1377,25 καὶ πετρέλαιο, 103,18. Ἡ ἐπιβολὴ νέου προστίμου, ὀκτὼ δις δολλαρίων, στὴν City ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς διαπιστώνουν ὅτι δὲν ἔχει τέλος ἡ ἀπάτη κατὰ τὴν περίοδο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι ἡ ὑπόθεση τῶν παρακολουθήσεων θὰ ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν κεφαλαιαγορά, διότι θὰ ἐπηρεασθοῦν οἱ μετοχὲς τῶν μεγάλων διαδικτακῶν ἑταιρειῶν, μὲ κλιμακωτὲς ἐπιπτώσεις στὶς ὑπόλοιπες. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἔχει χαράξει πολιτικὴ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πτυχὴ τοῦ προβλήματος, καθὼς φαίνεται ὅτι ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν πολιτική του πτυχή.