Ἐπικράτηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπικράτησε στὸ πολιτικὸ παιχνίδι, μὲ ἀφορμὴ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ• οἱ δύο ἑταῖροι, τιτίβισαν ὀλίγον, χαμήλωσαν μετὰ τὸ κεφάλι καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Δευτέρας. Ἡ ἀντιπολίτευση ἔμεινε μὲ τὶς ὠρυγές της, ἀπωθητικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ὀπαδούς της, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔβαλε τὴν οὐρὰ κάτω ἀπ’ τὰ σκέλη καὶ ψελλίζει διάφορα• ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀπηυδήσει ἀπ’ τὰ τρωκτικὰ τῆς ΕΡΤ κι εὔχεται τὴν ταχύτατη ἐκκαθάριση καὶ τῶν ἄλλων λυμεώνων τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου. Οἱ ἔπαινοι γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ δωδεκαμήνου ἀποτελοῦν κοινὸ λόγο τῶν Ἐπιτρόπων, ὅταν τὴν προηγούμενη τριετία οὐδεὶς σχεδὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα• ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καλύπτει καὶ τὶς καθυστερήσεις τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου, ἐνῶ ἀποδεσμεύονται καὶ τὰ κονδύλια γιὰ τοὺς ὑπὸ παραχώρηση αὐτοκινητοδρόμους κι ἀρχίζει ἡ ὁλοκλήρωση τῆς κατασκευῆς τους. Τουρισμὸς καὶ ἀκίνητα σὲ ξένους ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανή.