Γαλλία, πολιτιστικὰ ἀγαθὰ

Τὴν ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, ἀπ’ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, θέτει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἡ Γαλλία• στὸ χθεσινὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐμπορίου τὸ Παρίσι ἦταν σαφές, ἐξαιρούνται ἢ διακόπτονται οἱ συνομιλίες. Ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καὶ τῆς συγχρόνου παραγωγῆς της καὶ ἀντιτάσσεται σκληρὰ στὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ προτύπου• τὴν ὑποστηρίζουν καὶ οἱ χῶρες μὲ μακρόχρονη πολιτιστικὴ παράδοση, Ἑλλάς, Ἱσπανία, Ἰταλία, ἀκόμη καὶ οἱ γερμανικὲς χῶρες, ἔστω κι ἂν δὲν προβάλλουν ἐπαρκῶς τὶς θέσεις τους. Ἤδη ἔχουν ἐξαιρεθεῖ τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ τὰ ὁπλικὰ συστήματα, πιέσει τῆς Οὐάσιγκτον, διότι ἔχουν μεγάλες ἐξαγωγές• οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἐνοχληθεῖ πολὺ καὶ χύνουν χολὴ κατὰ τῶν Γάλλων στὰ δημοσιεύματά τους.