Διάλυση Βουλῆς καὶ παραγραφὴ σκανδάλων

Ἡ ἐμμονὴ τῶν δύο συνεταίρων στὴν ἀνάκληση τῆς ἀποφάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ΕΡΤ ὀφείλεται πρωτίστως σὲ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, πέραν τῆς προστασίας τῶν στελεχῶν τους, ὅλων σχεδὸν κρατικοδίαιτων καὶ μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες διορισμοῦ• οἱ ἄλλοι λόγοι δὲν προβάλλονται ἀλλὰ εἶναι οὐσιαστικοί. Πρῶτος, εἶναι ἡ παραγραφὴ τῶν πολιτικῶν εὐθυνῶν τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ κατὰ τὸν νόμο περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, ἐὰν διαλυθεῖ ἡ Βουλή• ὁ Φώτης Κουβέλης ἐνδιαφέρεται περισσότερο, διότι γιὰ τὸν λόγνο αὐτὸν ἔκανε τὸ κόμμα του πρὸ τριετίας• ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ εἶναι ἰσχυρότατες οἱ πιέσεις σὲ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπ’ τὸ κόμμα του. Δεύτερος, εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀπηχήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι αὐτὸς κερδίζει μόνο ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.