Εὐρωζώνη, ἀπομάκρυνση ΔΝΤ

Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὰ Μνημόνια τῆς Εὐρωζώνης θεωρεῖται δεδομένη πλέον• μετὰ τὸν Κλάους Ρέκλινγκ ὁ Βοφλανγκάνγκ Σώυμπλε τὸ ἐπιβεβαίωσε, «δὲν χρειαζόμαστε τὸ Ταμεῖο, μποροῦμε ἄριστα μόνοι μας». Πρακτικά, εἶναι εὔκολη ἡ διαχείριση τῶν ἐλλειμμάτων τῶν ἑταίρων, διότι διαθέτουν τὸν ἀναγκαῖο θεσμό, τὴν αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἀλλὰ καὶ καθιερώνεται ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὡς ἀμυντικὸ τεῖχος κατὰ τῶν κερδοσκόπων• πολιτικά, γνωρίζουν ὅτι τὸ ΔΝΤ ἀπεδείχθη στὴν Ἑλλάδα, ὅτι οὔτε σωστὴ διερεύνηση τῆς κρίσεως ἠδυνήθη προσφέρειν, οὔτε καὶ τὴν κατάλληλη πολιτικὴ προτείνειν. Δηλαδή, δὲν διέθετε τὰ δύο προσόντα ποὺ διαφήμιζε• ἱστορικά, θυμοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι τὶς μυστικὲς διαβουλεύσεις τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας μὲ τοὺς κερδοσκόπους, γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῆς πραγματικότητος –μὲ τὴν βοήθεια καὶ μερικῶν στὶς Βρυξέλλες- καὶ τὴν διόγκωση τοῦ ἐλλείμματος. Τώρα πιστεύουν ὅτι ἦταν μιὰ καλοοργανωμένη πλεκτάνη, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.