Σύγκρουση μὲ τὸ προπύργιο τῆς διαφθορᾶς

Ἡ ἐκκαθάριση τῆς ΕΡΤ μετατρέπεται σὲ προσωπικὴ σύγκρουση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸ προπύργιο τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας στὴ χώρα μας• ὅλες οἱ παραφυάδες τῆς τριακονταετίας ὀχυρώνονται πίσω ἀπ’ τὴν «ἐλευθερία» τῆς ἐνημερώσεως καὶ τὴν «δημοκρατία», ἀλλὰ ὅπως αὐτοὶ τὶς ἀντιλαμβάνονται, γιὰ τὴν διατήρηση τῶν προνομίων τους καὶ τὴν δουλικὴ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν ἐπιταγῶν. Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις ἀποκαλύφθηκαν καὶ στοὺς πιὸ ἀφελεῖς, ὄχι τόσο μὲ τὴν δημοσίευση τῶν ἀμοιβῶν τους εἰς βάρος τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅσο μὲ τὴν λογικὴ τῆς συντεχνίας καὶ τῶν στενῶν συμφερόντων της, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση, ὄχι μόνο μὲ τὰ σημερινὰ προβλήματα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκεῖνα σὲ καλύτερες ἐποχές• ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῶν συγκεντρώσεων στὴν ΕΡΤ, ὅπου οὔτε ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοί της δὲν προσῆλθαν τὸ ἐπιβεβαιώνει, ἐνῶ καὶ ὅσοι πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ πῆγαν, τὸ μετάνιωσαν, γιατὶ διαπίστωσαν -ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο- ὅτι ὁ κόσμος ἦταν ἐλάχιστος. Τὸ κυριώτερο εἶναι ὅτι οἱ δικοί του δὲν ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόκληση, τὸν ἄφησαν μόνο του. Ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀλλάζει σελίδα πλέον, διότι ἢ ὑποχωροῦν οἱ δύο κυβερνητικοὶ ἑταῖροι –ποὺ εἶναι καὶ πιθανώτερο- ἢ ἐμμένουν στὶς θέσεις τους κι ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἐκλογὲς σὲ ἕναν μῆνα.
Τὸ σχέδιο ἦταν καλὰ προετοιμασμένο, ὅταν θὰ προχωροῦσε ἡ κυβέρνηση στὴν ἐκκαθάριση τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου τῶν συντεχνιῶν καὶ τῆς ἀμερικανικῆς κυριαρχίας στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἀντιδροῦσαν μαζικὰ ὅλοι, ἐπιχώριοι ἐκτελεστὲς καὶ ἀτλαντικοὶ δεσπότες• ὅπως καὶ ἔγινε, αἰφνιδίως ὅλοι ταύτισαν τὴν ΕΡΤ μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τὴν δημοκρατία, ὅταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ὣς τὴν προηγούμενη ἡμέρα τὴν καθύβριζαν ὅτι εἶναι γέννημα καὶ θρέμμα τῆς δικτατορίας καὶ ὡς ἔκφραση ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καὶ μόνο. Δύο ἦταν τὰ ὅπλα τους, ἡ ὑποστήριξη ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τοὺς γνωστοὺς ἀ-πνευματικοὺς ἀνθρώπους τῆς χώρας, μονίμους τροφίμους τοῦ δημοσίου ταμείου, καὶ ἡ κινητοποίηση τῆς διεθνοῦς διαπλοκῆς• ἡ ἀντιπολίτευση ἔτρεξε, ἀλλὰ χωρὶς συμπαράσταση τοῦ κόσμου, οἱ ἀ-πνευματικοὶ δὲν μποροῦν νὰ τρέξουν, γιατὶ δὲν ἔχουν πόδια, μόνο στομάχι ἔχουν, ὁπότε ἀποδείχθηκε ἡ γύμνια τους. Ἡ διεθνὴς συμπαράσταση ἦρθε, ἀλλὰ μόνο στὴν ἀρχή, διότι ἀπ’ τὴν ἑπομένη ἀνέκρουαν ὁ καθένας πρύμναν, ἀναλόγως πρὸς τὴν εὐαισθησία τῶν ἐπικοινωνιῶν τους μὲ τὴν Ἑλλάδα• οἱ Ἀγγλοσάξωνες πρῶτοι ἄλλαξαν, διότι ἔλαβαν καὶ τὰ μηνύματα ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, συστηματικὰ καὶ σαφέστατα• οἱ Γάλλοι, φάνηκαν ἀμφιθυμικοί, οἱ ἀριστεροὶ νόμισαν ὅτι ἀπειλεῖται ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός τους ἦταν προσεκτικός• οἱ Γερμανοὶ τήρησαν ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισαν δίκαιο στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.
Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ διαπιστώνει ὅτι χάνει κατὰ κράτος τὸν πόλεμο, ἐνῶ εἶχε τὴν Ἑλλάδα ὡς τὸ προκεχωρημένο φυλάκιό της μέχρι χθές• ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς πρῶτα κι ὁ Ναπολεοντίσκος στὴ συνέχεια ἦταν τὰ ὄργανά τους, ἀλλὰ καταλαβαίνουν ὅτι χάθηκαν, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον κι ἀλλάζουν πλώρη. Τὸ μήνυμα εἶναι ἕνα, ἡ ἀπόφαση τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἴσως ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους• αὐτὸ σημαίνει ὅτι χάνουν τὸ κύριο ὅπλο τους γιὰ τὴν στήριξη τοῦ δολλαρίου καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Στὸ έσωτερικὸ διαπίστωσαν τὴν ἀλλαγή, διότι περίμεναν ὁ σοσιαλιστής τους νὰ κυβερνήσει εἴκοσι χρόνια καὶ τελείωσε στὸν ἑνάμισυ, προετοίμασαν τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ διάδοχό του, ἀλλὰ τὸν ἀκολουθεῖ κατὰ βῆμα στὴν κατηφόρα. Ἤδη ἀναγνωρίζουν ὅτι σωστὰ ἔκανε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ ἄφησαν τὰ περὶ μαύρης ὀθόνης στοὺς ἰθαγενεῖς ὑποτακτικούς τους. Τὸ κριτήριο ἦταν ἕνα, ἡ ἔνθερμη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑστιῶν τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀτλαντικῆς δουλικότητος τῶν συντεχνιῶν• ἑπομένως ἔκριναν ἀπαραίτητη τὴν στροφή, διότι ὅλο καὶ κάτι θὰ κρατήσουν στὴν Ἑλλάδα… Τὰ ἐρείσματά τους, ὅπως τὰ εἶχαν σχεδιάσει, στὴν Εὐρωζώνη τὰ χάνουν, διότι, ὅταν φύγει τὸ Ταμεῖο, χάνουν καὶ τὶς δυνατότητες παρεμβάσεως στὰ πράγματά της…
Στὰ ἐσωτερικά μας ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην, πρὸ παντὸς ἐὰν ἔχει ἀποτυχημένη συγκέντρωση σήμερα ὁ Ναπολεοντίσκος στὸ Σύνταγμα, διότι εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους• τὸ χειρότερο γι’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι χάνει πλέον καὶ τὸ φύλλο συκῆς ἡ διαπλοκὴ κι ἀποκαλύπτονται οἱ πραγματικὲς διασυνδέσεις της. Ἡ διαφοροποίηση τῶν ἐκδοτῶν, μὲ τὴν ἔκδοση τῶν ἐφημερίδων παρὰ τὴν ἀπεργία τῆς ΕΣΗΕΑ, εἶναι τὸ πρῶτο ρῆγμα στὸ μέτωπο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• οἱ ἐκδότες ἔσπασαν τὴν ἀπεργία, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ καναλάρχες, ἂν καὶ αὐτοὶ κάνουν ἤδη νερά… Ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης ἑστιάζεται στὶς ἐξαρτήσεις τους• οἱ δημοσιογραφίζοντες ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὰ πιὸ βρώμικες διασυνδέσεις, ὅπως τὸ ἔχουν ἀποδείξει μὲ τὴν στάση τους ἀπέναντι στοὺς κουκουλοφόρους καὶ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, ὅταν κήρυσσαν ἀπεργία κατὰ τὶς ἐπισκέψεις ξένων ἡγετῶν ἢ τὶς συζητήσεις κρισίμων θεμάτων γιὰ τὴν χώρα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπομόνωσή τους, ἀφοῦ τὸ καλὸ ὄνομα τὸ ἔχουνε χάσει ἀπὸ καιρό• εἶναι ἡ τελευταία σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι. Ὁ κόσμος ἐνημερώνεται ἄνετα πλέον ἀπ’ τὸ διαδίκτυο καὶ δὲν τοὺς ἔχει ἀνάγκη, ἡ ἐπίσημη Ἀμερικὴ προσαρμόζεται στὶς νέες συνθῆκες καὶ στηρίζει τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀλλάζουν στάση. Τελειώνουμε μὲ τὶς συντεχνίες τῆς διαπλοκῆς.
Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ καθορίζουν πλέον τὴν πορεία τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων• τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ προώθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μὲ κάθε τρόπο κι αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ὁ τουρισμὸς δὲν ἐπηρεάστηκε ἀπ’ τὴν ΕΡΤ, ἀντιθέτως αὐξάνεται τὸ ρεῦμα μὲ τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας, οἱ ἐπενδύσεις εἰσρέουν κανονικά, παρὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ΔΕΠΑ –γιὰ τὴν ὁποία ἡ κυρία εὐθύνη βαρύνει κάποια κυκλώματα στὴν Ἐπιτροπή, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα τοῦ βασικοῦ μετόχου-, ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν ἀντίκτυπό της στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, τὰ δημόσια ἔργα καὶ ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἐπιταχύνεται καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καλπάζει• τὸ μοναδικὸ μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι αὐτό, διότι αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας στὴν χώρα καὶ περισσότερο ὁ ἄνεργος• ἐὰν ἀρχίσει ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας, ἀπ’ τὶς πρῶτες χιλιάδες, τὰ πρῶτα φασούλια στὸ σακούλι, τότε ἐκτινάσσεται ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου κι ἀρχίζει τὸ τρέξιμο ὅλων, δηλαδὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Δύσκολα πολὺ ἀνακόπτεται πιὰ ἡ πορεία, χρειάζονται σοβαρὰ λάθη, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ κάνει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς• ἄλλωστε τὰ μηνύματα γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι ἐνθαρρυντικά, ὅταν οἱ Ἀζέροι διαβεβαιώνουν ὅτι ἐπίκειται ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ καὶ οἱ Ρῶσοι ἐπιμένουν ὅτι δὲν ἐγκαταλείπουν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα κρίνει τὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις.