Συμβιβασμὸς συγκυβερνώντων

Ἡ μαραθώνια συνάντηση τῶν τριῶν ἀρχηγῶν κατέληξε σὲ συμβιβασμὸ μὲ δύο σκέλη, τὴν διατήρηση τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀνασχηματισμό της τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἀλλὰ καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ἐπανάληψη τῶν ἐκπομπῶν τῆς ραδιοτηλεοράσεως• οἱ τόνοι τῶν δύο συνεταίρων συνεχίσθηκαν σὲ ὑψηλοὺς τόνους γιὰ πολιτικοὺς λόγους. Ἡ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ εἶναι σύννομη, ἀποφάσισε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτΕ, ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τῶν ἐκπομπῶν εἶναι παράνομη καὶ διατάσσει τὴν ἐπανάληψή τους, ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ὡς διάδοχο τῆς ΕΡΤ, μέχρι τὴν τελικὴ ἀπόφαση ἀπ’ τὸ Τμῆμα Ἀναστολῶν τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου. Οἱ σχέσεις τῶν τριῶν διαταράχθηκαν σοβαρά, ἀλλὰ ἡ διάλυση τοῦ συνεταιρισμοῦ εἶναι ἀδύνατη, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς μας καταστάσεως• ἑπομένως συνεχίζεται ἡ συμβίωση, κατόπιν καὶ τῶν παρεμβάσεων τῶν φίλων Εὐρωπαίων. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἀνακουφίσθηκαν. Συνέχεια τὴν Τετάρτη.