Ἀναδεξαμένων τὴν διαφορὰν

Μὲ τὰ δίχτυα τους Κῶοι ψαράδες ψάρεψαν ἕναν τρίποδα, τὸν ὁποῖο εἶχε ρίξει στὴ θάλασσα ἡ ὡραία Ἑλένη• εἶχαν προαγοράσει ὅμως κάποιοι Μιλήσιοι τὴν ψαριὰ καὶ ἀνέκυψε διαφορά, τὸ ποιὸς τὸν δικαιοῦται. «Γενομένης δὲ τοῖς ξένοις πρῶτον ἀντιλογίας πρὸς τοὺς ἀλιέας περὶ τοῦ τρίποδος»• πρῶτα διαφώνησαν οἱ ξένοι μὲ τοὺς ψαράδες, γιὰ τὸ ποιὸς δικαιοῦται τὸν τρίποδα. «Εἶτα τῶν πόλεων ἀναδεξαμένων τὴν διαφορὰν ἄχρι πολέμου προελθοῦσαν»• ἔπειτα μεταφέρθηκε στὶς πόλεις ἡ διαφορὰ ὥσπου κατέληξαν σὲ πόλεμο. «Ἀνεῖλεν ἀμφοτέροις ἡ Πυθία τῷ σοφωτάτῳ τὸν τρίποδα ἀποδοῦναι»• ἔλυσε τὴν διαφορὰ ἡ Πυθία, μὲ τὸν χρησμὸ ἀποδῶσαι τὸν τρίποδα στὸν σοφώτατο. «Καὶ πρῶτον μὲν ἀπεστάλη πρὸς Θαλῆν εἰς Μίλητον»• καὶ πρῶτα ἀπεστάλη στὸν Θαλῆ, στὴ Μίλητο. «Ἑκουσίως τῶν Κῴων ἑνὶ δωρουμένων ἐκείνῳ περὶ οὗ ἅπαντας ὁμοῦ Μιλησίους ἐπολέμησαν»• ἑκουσίως τὸν δώρησαν οἱ Κῶοι, αὐτὸν ποὺ ἔξαιτίας του πολέμησαν τοὺς Μιλησίους.