Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς βελτιώνεται τὸ κλίμα στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν διεύρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος• τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3342 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 106,3700 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1386 καὶ τὸ πετρέλαιο αὐξήθηκε, 106,38. Οἱ διαφορὲς στοὺς «Ὀκτὼ» μεγάλους γιὰ τὰ οἰκονομικά, μὲ τὴν ἰσχυρὴ τάση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρὸς τὸν προστατευτισμό, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἐνῶ εἶδαν μὲ καλὸ μάτι τὴν εὐρωπαϊκὴ πρόθεση γιὰ ἀπομάκρυνση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὰ μνημόνια τῆς Εὐρωζώνης• σὲ αὐτὸ συνέβαλε καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῆς αὐξήσεως τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Εὐρωζώνης σὲ 15 δις εὐρὼ τὸν Ἀπρίλιο, ἔναντι 2,5 μόνο πέρυσι τὸν ἴδιο μῆνα. Ἀντιθέτως ἡ ἐκκρεμότης στὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ διαδόχου τοῦ Μπὲν Μπεράκε ἐπηρεάζουν κάπως τὶς ἀμερικανικὲς ἀγορές, ἀλλὰ ὄχι τὶς ὑπόλοιπες.