Γερμανικὸ Τραπεζικὸ Ταμεῖο

Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν συστήσει ἕνα εἰδικὸ Τραπεζικὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ἀπόρροφηση ἀνέργων• βάση του εἶναι ἡ τράπεζα KfW, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν χρηματοδότηση μικρῶν ἐπιχειρήσεων. Στὸ πρόγραμμα ἐντάσονται ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Ἑλλάς, γιὰ τὴν ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὴν γερμανικὴ τράπεζα• ἡ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν προώθηση τῶν μέτρων ἀπορροφήσεως τῶν ἀνέργων θεωρεῖται συμπληρωματική. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ἐπιτρέπει τὴν ἔνταξη μερικῶν στὸ πρόγραμμα, μὲ τὴν ἄντληση κεφαλαίων τόσο ἀπ’ τὴν KfW ὅσο κι ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Ἐπιτροπῆς• ταυτοχρόνως οἱ τράπεζες ἔχουν ἀποκτήσει πλέον ἐπαρκῆ ρευστότητα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ὑποβοήθηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Τὰ δύσκολα βήματα ἔχουν γίνει γιὰ τὶς τρεῖς μεγάλες τράπεζες κι ἀπομένει ἡ ἀποκρατικοποίηση τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, τὸ ὁποῖο μᾶλλον θὰ βαδίζει πρὸς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα.