Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς οἱ διαφωνίες στοὺς «Ὀκτὼ» μεγάλους ἀφοροῦσαν καὶ τὰ οἰκονομικὰ θέματα• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3357 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 127,6815 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσὸς στὰ 1378,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,90. Οἱ συμφωνίες στὴ Βόρειο Ἰρλανδία, γιὰ ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, δὲν ἔπεισαν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ ἀντιθέτως διαπιστώνουν ὅτι οἱ διαφορὲς Ἀμερικανῶν καὶ Ἀναδυομένων γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος εἶναι μεγαλύτερες ἐκείνων γιὰ τὴν Συρία• στὴν κατάργηση τῶν προστατευτικῶν μέτρων δὲν σημειώθηκε ἐπίσης πρόοδος, διότι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν ἀνέλαβε οὐδεμία δέσμευση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἄσκηση κατηγοριῶν, κατὰ τοῦ στελέχους τῆς UBS γιὰ τὰ βραχυχρόνια ἐπιτόκια τοῦ Λονδίνου, δείχνει ὅτι οἱ ἀπάτες τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν ἀγορῶν κεφαλαίου δὲν ἔχουν τέλος• οἱ ἔρευνες συνεχίζονται εἰς βάρος καὶ τῆς Citibank. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὸ Βερολίνο θεωρεῖται κίνηση ἀβροφροσύνης.