Συρία, διαφωνίες μεγάλων

Οἱ «Ὀκτὼ» μεγάλοι δὲν ἐπέτυχαν οὔτε σύγκλιση τῶν θέσεών τους γιὰ τὴν Συρία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπάλειψη τοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ κύριο τῆς συνόδου, ἀπ’ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν• ἀντιθέτως ὑπογράμμισαν τὴν συμφωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, τῆς λαθραίας διακινήσεως κεφαλαίων καὶ τῆς τρομοκρατίας. Ἡ σύνοδος θεωρεῖται πλήρης ἀποτυχία, καθὼς ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπέρριψε διαρρήδην τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς θέσεις γιὰ χρήση χημικῶν ὅπλων ἀπ’ τὸ καθεστὼς τῆς Δαμασκοῦ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ζώνης ἀπαγορεύσεως τῶν πτήσεων• οὔτε τὰ προσχήματα ἐτηρήθησαν καὶ μοναδικὴ προσέγγιση σημειώθηκε στὴν ἀνάδειξη τοῦ μετριοπαθοῦς Χασσὰν Ρουχανὶ ὡς προέδρου τοῦ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ ἀντιμετώπιση τοῦ κορεατικοῦ προβλήματος. Οἱ παρεμβάσεις τῶν κερδοσκόπων στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος δὲν συζητήθηκαν παρὰ ἐπιφανειακά, ἐνῶ συμφώνησε στὸν ἔλεγχό τους καὶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος• οἱ Ἀγγλοσάξωνες ὅμως δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνάμιξή του, ὡς ἀνήκοντα στοὺς Ἀναδυομένους.