Θαλῇ Βίαντος ἀποπέμψαντος

Σώζεται δεύτερη ἐκδοχὴ τῆς ἱστορίας τοῦ τρίποδος τῆς ὡραίας Ἑλένης, ὅπως τὴν καταγράφει ὁ Θεόφραστος• ἀναφέρει, ὅτι προσεφέρθη πρῶτα στὸν Βίαντα τὸν Πριηνέα. «Δεύτερον δ’ εἰς Μίλητον Θαλῇ ἀποπέμψαντος»• ἀλλὰ αὐτὸς τὸν προσέφερε στὴ Μίλητο στὸν Θαλῆ. «Οὕτω δὲ διὰ πάντων πάλιν εἰς Βίαντα περιελθεῖν»• ἔτσι ἀφοῦ γύρισε σὲ ὅλους στὸν Βίαντα ἐπανῆλθε. «Τέλος δὲ εἰς Δελφοὺς ἀποσταλῆναι»• τέλος δὲ ἐστάλη στοὺς Δελφούς. «Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὸ πλειόνων τεθρύληται»• αὐτὰ λοιπὸν ἀπὸ πολλοὺς ἐξιστοροῦνται. «Πλὴν ὅτι τὸ δῶρον ἀντὶ τοῦ τρίποδος οἱ μὲν φιάλην ὑπὸ Κροίσου πεμφθεῖσαν»• μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὸ δῶρο, ἀντὶ γιὰ τρίποδα ἄλλοι λένε ὅτι ἦταν φιάλη σταλμένη ἀπ’ τὸν Κροῖσο. «Οἱ δὲ ποτήριον Βαθυκλέους ἀπολιπόντος εἶναι λέγουσιν»• ἄλλοι δὲ ὅτι ἦταν ποτήριον ποὺ ἄφησε πεθαίνοντας ὁ Βαθυκλῆς, περίφημος γλύπτης ἀπ’ τὴν Μαγνησία τῆς Ἰωνίας. Ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα ἦταν ἡ ὑπόθεση τῆς ἱστορίας.