Ἔλεγχος τῶν φοροφυγάδων

Ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων, τὸν ὁποῖο ἀποφάσισαν οἱ «Ὀκτὼ» μεγάλοι, θεωρεῖται περισσότερο σχῆμα λόγου, ἐπειδὴ ἀπέτυχαν στὸ θέμα τῆς Συρίας, παρὰ οὐσιαστικὴ δέσμευση• ὁ ἔλεγχος σημαίνει ὅτι καταργεῖ τὰ προνόμια ἀπὸ πολλὲς περιοχές της ἡ Βρεταννία καὶ ὅτι συγκρούεται ἡ κυβέρνησή της μὲ τὰ ἰσχυρὰ συμφέροντα τοῦ Σίτυ. Πολὺ δύσκολο εἶναι αὐτό, ὅταν ἀκόμη καὶ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὰ τραπεζικὰ σκάνδαλα τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καρκινοβατοῦν• αἰτία εἶναι ἡ ἄρρηκτη διασύνδεση τῶν συμφερόντων τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τῆς κεφαλαιαγορᾶς της μὲ τοὺς φορολογικοὺς παραδείσους, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη. Τὰ καθαρὰ κεφάλαια φροντίζουν πλέον καὶ ἀπομακρύνονται ἀπ’ τὸ Λονδίνο, μὲ τὴν μεταφορά τους στὴ Φραγκφούρτη ἢ στὶς κεφαλαιαγορὲς τῆς Ἀσίας• ἤδη ὁ Μισὲλ Μπαρνιὲ ἔχει προτείνει τὴν μεταφορὰ τοῦ libor, τοῦ μηχανισμοῦ ἡμερησίου διατραπεζικοῦ δανεισμοῦ, στὸ Παρίσι, ὥστε νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἀπ’τὰ βρώμικα κυκλώματα. Οἱ Ἐγγλέζοι ἀντιδροῦν ἄσχημα.