Ἀναχάρσεώς τε πρὸς Σόλωνα

Ἡ ἱστορία τῆς συναντήσεως τοῦ Ἀναχάρσεως μὲ τὸν Σόλωνα ἀναφερόταν στὴν ἀρχαιότητα, ὡς παράδειγμα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Ἀθηναίου σοφοῦ• εἶχε πλέον ἀναμιχθεῖ στὰ πολιτικὰ ὁ Σόλων. «Ἰδίᾳ δ’ Ἀναχάρσεώς τε πρὸς Σόλωνα καὶ πάλιν Θάλεω συνουσίαν τινὰ καὶ λόγους ἀναγράφουσι τοιούτους»• Ἰδιαιτέρως γίνεται λόγος γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ Σόλωνος μὲ τὸν Ἀνάχαρσιν καὶ ἐπίσης μὲ τὸν Θαλῆ καὶ ἀναφέρουν ὅσα εἰπώθηκαν μεταξύ τους. «Ἀνάχαρσιν μὲν εἰς Ἀθήνας φασὶν ἐπὶ τὴν Σόλωνος οἰκίαν ἐλθόντα καὶ κόπτειν καὶ λέγειν»• τὸν Ἀνάχαρσιν μὲν λένε ὅτι ἔφθασε στὴν Ἀθήνα στὴν οἰκία τοῦ Σόλωνος, ὅπου κτύπησε καὶ εἶπε. «Ὡς ξένος ὢν ἀφῖκται φιλίαν ποιησόμενος καὶ ξενίαν πρὸς αὐτον»• ὅτι εἶναι ξένος καὶ ἔρχεται γιὰ νὰ συνδεθεῖ μὲ δεσμοὺς φιλίας καὶ φιλοξενίας. Υἱος τοῦ βασιλέως τῆς Σκυθίας ἦταν μὲ τὴν μητέρα του Ἑλληνίδα, ἡ ὁποία τὸν εἶχε ἀναθρέψει μὲ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία.