Ἱσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναγγελίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ περιοροσμὸ στὴν ρευστότητα τῶν ἀμερικανικῶν τραπεζῶν, καθὼς καὶ τῶν προβλέψεων γιὰ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας• τὸ εὐρὼ ὑποτιμήθηκε στὰ 1.3120 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 129,3000 γιὲν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ὁ χρυσός, 1303,25 –ἀλλὰ ἔπεσε γιὰ πρώτη φορὰ καὶ κάτω ἀπ’ τὰ 1300 δολλάρια- καὶ τὸ πετρέλαιο, 104,37. Οἱ ἀνακοινώσεις τῆς FED δὲν θεωροῦνται ἄσχετες μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ ΜπὲνΜπερνάκε, ἀλλὰ οἱ δυτικὲς ἀγορὲς ἐπηρεάστηκαν καὶ ἀπ’ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας ὅτι δὲν εἶναι ἐπαρκὴς ἡ ρευστότης στὸ τραπεζικὸ σύστημα• οἱ συζητήσεις στὸ Γιουρογκροὺπ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τὴν καθέρωση ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς δὲν προχώ ρησαν ἀρκετά, ὥστε ἀλλάξαι τὸ κλίμα στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις, πρὶν προωθήσουν τὰ σχέδιά τους.