Ἀναβολὴ ΗΠΑ μὲ Ταλιμπὰν

Στὴν ἀναβολὴ τῶν διαβουλεύσεών τους μὲ τοὺς Ταλιμπὰν προχώρησαν οἱ Ἀμερικανοί, τουλάχιστον ἐπισήμως, μετὰ τὴν ἀντίθεση τοῦ Ἀχμὲντ Καρζάι καὶ τὴν ὑποστήριξή του ἀπ’ τοὺς Ρώσους• ἡ κατάσταση στὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι κρίσιμη, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐλέγχουν ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπαρχίες καὶ τὶς συνοικίες τῆς πρωτεύουσης, ἐνῶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ οὔτε σὲ ἄμυνα δὲν μποροῦν νὰ προβοῦν. Ἐὰν διαρρεύσει ὅτι τοὺς ἀναγνωρίζει ἡ Οὐάσιγκτον ὡς συνομιλητές, τότε χάνεται ὁ ἔλεγχος τῆς χώρας κι ὅλοι οἱ κάτοικοί της ἀλλάζουν ἐπισήμως στρατόπεδο• ὁ φόβος δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἀμερικανούς, διότι οἱ νεκροὶ στρατιῶτες τους ἀπὸ ἐπιθέσεις τῶν Ταλιμπὰν αὐξάνονται καθημερινά. Ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν γίνεται μόνο μὲ ρωσικὴ βοήθεια.