Κρίση, Βραζιλίας, Τουρκίας

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Βραζιλία καὶ στὴν Τουρκία κόπασε κάπως τὸ Σαββατοκύριακο, ἀλλὰ ἡ κατάσταση παραμένει κρίσιμη• ἡ ἔκρηξη τῶν διαδηλώσεων ἄρχισε σὲ ἀμφότερες τὶς χῶρες δι’ ἀσήμαντον ἀφορμήν, ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε σὲ ἀμφισβήτηση τῶν κυβερνήσεών τους. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν τηρεῖ σκληρὴ στάση κι ἐπειχειρεῖ, μὲ τὶς ὁμιλίες του σὲ διάφορες πόλεις, νὰ προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῆς σιωπηρᾶς πλειοψηφίας καὶ τὴν καταδίκη τῶν νεαρῶν κυρίως διαδηλωτῶν• δὲν φαίνεται νὰ ἐπιτυγχάνει, ἐνῶ οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις γίνονται δυσβάστακτες καὶ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Εὐρώπη ἐπιδεινώνονται συνεχῶς, μὲ πρῶτο ἐπικριτὴ τῆς ὠμῆς βίας τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἡ Βίλμα Ρουσσὲφ στὴν Βραζιλία ὑποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις καὶ αὐξήσεις μισθῶν, ἀλλὰ οἱ διαδηλωτὲς εἶναι ἀπαιτητικοὶ καὶ ζητοῦν ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς πολιτικῆς• ἡ νέα μεγάλη δύναμη τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς αἰσθάνεται ἐξασθένηση τῆς θέσεώς της στὸν νέο κόσμο καὶ στοὺς Ἀναδυομένους. Κάποιος μᾶλλον τὴν ὑπονομεύει.