Ἑνωτικὸς καὶ ἐθνεγερτικὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε ἑνωτικὸς καὶ ἐθνεγερτικός, στὴν πρώτη ὁμιλία του στὸ νέο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ὑπογραμμίζοτας ὅτι, ὑπέρτατο καθῆκον εἶναι ἡ σωτηρία τῆς χώρας καὶ ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση• ἡ δικομματικὴ κυβέρνηση ἐμφανίσθηκε πιὸ συνεκτικὴ ἀπ’ τὴν προηγούμενη, καθὼς ἀμφότερα τὰ κόμματα ἔχουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης τους στὰ ὑπουργεῖα καὶ θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὸ ἔργο τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως τόνισε ὅτι προσυπογράφει τὶς δεσμεύσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ καὶ τὰ στελέχη του γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν ἄλλο δρόμο, πέραν τῆς συνεννοήσεως μεταξύ τους γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• ἡ πρώτη δικομματικὴ κυβέρνηση τῆς ἑξηκονταετίας δίδει τὶς ἐξετάσεις της, μετὰ ἀπὸ τριάντα χρόνια ὀξυτάτων ἀντεγκλήσεων μεταξύ τους. Ἡ ἀγορὰ ἔκανε δεκτὲς τὶς ἐξαγγελίες μὲ ἀνακούφιση, ἀλλὰ καὶ μὲ καλὰ σχόλια τῶν συνήθως χολερικῶν ἀτλαντικῶν ἐντύπων.