Οἰομένου γράμματα ἐφέξειν

Ὁ Ἀνάχαρσις ἔγινε φίλος τοῦ Σόλωνος καὶ παρέμεινε πολὺ καιρὸ εἰς Ἀθήνας φιλοξενούμενός του• εἶχε παρακολουθήσει κανονικὰ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πόλεως στὰ πρῶτα βήματα τῆς δημοκρατίας. «Τὸν οὖν Ἀνάχαρσιν πυθόμενον καταγελᾶν τῆς πραγματείας τοῦ Σόλωνος»• ὅταν ρωτήθηκε σχετικὰ ὁ Ἀνάχαρσις κατειρωνεύθηκε τὶς ἀσχολίες τοῦ Σόλωνος. «Οἰομένου γράμμασιν ἐφέξειν τὰς ἀδικίας καὶ πλεονεξίας τῶν πολιτῶν»• ὁ ὁποῖος πίστεψε ὅτι μὲ γραπτοὺς νόμους θὰ περιορίσει τὶς ἀδικίες καὶ τὴν πλεονεξία τῶν πολιτῶν. «Ἃ μηδὲν τῶν ἀραχνίων διαφέρει»• τὰ ὁποῖα σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν ἀπ’ τοὺς ἱστοὺς τῆς ἀράχνης. «Ἀλλ’ ὡς ἐκεῖνα τοὺς μὲν ἀσθενεῖς καὶ λεπτοὺς τῶν ἁλισκομένων καθέξειν»• ἀλλὰ ὅπως ἐκεῖνα τὰ μὲν ἀσθενῆ καὶ μικρόσωμα ζωΰφια τὰ συλλαμβάνουν καὶ τὰ κρατοῦν. Ἦταν τὰ πρῶτα βήματα τῆς ἀμέσου δημοκρατίας καὶ ἡ μετάβαση στὴν ὀργανωμένη πολιτικὴ ζωή• τὴν ἀποδοχὴ τῶν νέων θεσμῶν παρακολουθοῦσαν ἀμφότεροι ἀλλὰ ἀπὸ διαφορετικὴ ὀπτική.