Ἀντιδικία Μπαρόζο, Γάλλων

Σοβαρὴ ἀντιδικία ἔχει ξεσπάσει μεταξὺ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Γαλλίας, μὲ ἀντικείμενο τὶς μεταρρυθμίσεις στὴ μεγάλη χώρα• ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ἔχει ζητήσει ἀπ’ τὸ Παρίσι τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση θεώρησε προσβλητικὲς τὶς παρατηρήσεις καὶ ἀπάντησε ὅτι, αὐτὸ εἶναι δικό της θέμα. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπανῆλθε, λέγοντας ὅτι, «μερικοὶ ἀπ’ τὴν ἀριστερὰ χρησιμοποιοῦν τὸν ἴδιο λόγο μὲ τὴν ἀκροδεξιά»• ἀνταπάντησε ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Ἀρνὼ Μόντεμπουργκ ὅτι, «ἡ ἐπιχειρηματολογία μερικῶν τῆς δεξιᾶς τροφοδοτεῖ τὴν ἀκροδεξιά». Ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ὁλοκληρώνει τὴν δεύτερη θητεία του ὡς πρόεδρος καὶ γνωρίζει ὅτι δὲν θὰ ἀνανεωθεῖ αὐτή, ἑπομένως μιλάει ἔξω ἀπ’ τὰ δόντια• ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἔχει ὑστερήσει πολὺ στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ἡ ὕφεση βαθαίνει, ἀλλὰ καὶ βαρύνεται μὲ πολλὰ σκάνδαλα. Στὴν ἕδρα τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ Διαφάνειας ἐξελέγη συντηρητικός, μὲ δεύτερο ἀκροδεξιὸ καὶ τρίτο τὸν σοσιαλιστή.