Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ στὴν Ἀσία ἦταν μᾶλλον σταθεροποιητικές• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3020 δολλάρια καὶ 127,2850 γιέν, ὁ χρυσός, 1229 καὶ τὸ πετρέλαιο ἔμεινε σταθερό, 101,40. Στὴν Γερμανία διαμορφώνεται κλίμα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, καθὼς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ζήτησε τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεων στὴν ἀγορά, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς χώρας• στὴν Κίνα ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ὑποσχέθηκε μείωση τῶν ὑποχρεωτικῶν διαθεσίμων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ὁπότε θὰ αὐξηθεῖ ἡ δυνατότης των γιὰ περισσότερες πιστώσεις στὶς ἐπιχειρήσεις. Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς συνεχίζονται στὶς Βρυξέλλες καὶ δὲν διαφαίνεται προοπτικὴ ταχείας ρυθμίσεως τοῦ θέματος, διότι ἀντιδρᾶ ἡ Βρεταννία• τὸ Σίτυ φοβάται, ὅτι μὲ τὴν καθιέρωσή της θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων, ποὺ ἤδη εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρή, κι ἔχει ἐξασθενίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν θέση της ὡς μεγαλυτέρας εὐρωπαϊκῆς κεφαλαιαγορᾶς.