Ἀναγνώριση τουρισμοῦ μας

Στὴν ἀναγνώριση τοῦ ἅλματος τοῦ τουρισμοῦ στὴν Ἑλλάδα προβαίνει ὁ ἀτλαντικὸς τύπος, ὡς ἀπόδειξη ἀντικειμενικότητος καὶ εἰλικρινείας, ἐνῶ παραδέχονται στὰ δημοσιεύματά τους ὅτι ἀλλάζει ἡ οἰκονομία μας• ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ὁπωσδήποτε εὐνοϊκός, διότι ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ ἀκολουθήσουν τὶς διαπιστώσεις αὐτές, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν προγραμμάτων τους, λόγῳ τῆς ἀναταραχῆς στὴν Τουρκία. Αὐτὴ εἶναι ἡ μία πτυχὴ τοῦ θέματος, ἡ ἄλλη εἶναι οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία μας ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν• ἤδη οἱ προμηθευτὲς τῶν ἐπιχειρήσεων στὰ τουριστικὰ μέρη πολλαπλασιάζουν τὶς παραγγελίες τους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικὰ καὶ ἡ ποιότης τῶν προσφερομένων ὑπηρεσιῶν, μετὰ τὴν κρίση, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἄρχισε.