Εὐρωσυμβούλιο γιὰ ἀνεργία

Στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας ἦταν ἀφιερωμένο τὸ Εὐρωσυμβούλιο κι ἔκανε τὸ πρῶτο βῆμα, μὲ τὴν διάθεση ἑκατὸ δις εὐρὼ στὶς χῶρες μὲ χειρότερη ὕφεση• ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων ἀποβλέπει καὶ ἡ διάσκεψη τοῦ Βερολίνου τὴν Τετάρτη, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν ἡγετῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ σύσταση εἰδικῶν ταμείων, σὲ συνεργασία μὲ τὶς τράπεζες, εἶναι ἡ πρακτικὴ πλευρὰ τοῦ ζητήματος καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὶς Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα• τὰ προβλήματα τοῦ χρέους εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ ὑπὸ ἔλεγχο καὶ δὲν προκαλοῦν ἀνησυχία οἱ μικρὲς ἀποκλίσεις κατὰ χώρα. Σὲ δύο σκέλη κινεῖται ὁ προγραμματισμός, στὴν διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ στὶς μεγάλες ἐπενδύσεις.