Ἀπαλλαγή μας ἀπὸ Ταμεῖο

Ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο θεωρεῖται πλέον δεδομένη στὴν Εὐρωζώνη καὶ περισσότερο στὴν Γερμανία• εἶναι θέμα χρόνου καὶ μᾶλλον τὸ ἑπόμενο ἔτος, μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν μεταφορὰ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸς Σταθεροποιήσεως τῶν ἑξήκοντα δις εὐρὼ τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση μερικῶν δεκάδων δις τοῦ γερμανικοῦ κατοχικοῦ χρέους, ἔρχεται ἡ κατάλληλη στιγμή. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ διαπλοκὴ δὲν ἀναφέρεται καθόλου στὴν ἐκδοχὴ αὐτή, παρ’ ὅλο ποὺ παρουσιάζεται πειστικώτατα στὸν ἔγκυρο εὐρωπαϊκὸ τύπο, μᾶλλον ἐπειδὴ δὲν ἁρμόζει στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους• ἐὰν τὸ Ταμεῖο φύγει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἀποχωρεῖ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ὁπότε διωγμένο κλωτσηδὸν κι ἀπ’ τὴν Ἀσία, μένει χωρὶς πελατεία καὶ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματά τους χωρὶς δουλειά… Οἱ Γερμανοὶ δὲν συγχωροῦν στὸν ἑαυτό τους, τὴν ἐξαπάτησή τους ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τὸν σοσιαλιστή μας πρωθυπουργό. Ἀντιδροῦν μεθοδικὰ πάντα.