Εὐρώπη, τραπεζικὴ συμφωνία

Ἡ συμφωνία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν διάσωση τῶν τραπεζῶν εἶναι σημαντικὴ γιὰ τὴν ἤπειρο καὶ τὴν οἰκονομική της ἰσορροπία• ἡ συμφωνία ἀφορᾶ τοὺς 27 κι ὄχι τὴν Εὐρωζώνη, ἑπομένως δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἀπ’ τὴν ὁποία θεωρεῖται βέβαιη ἡ μεταφορὰ τῶν κοδυλίων ἑξήκοντα δις εὐρὼ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως γιὰ τὴν χώρα μας κι ἡ διαγραφὴ ἀντιστοίχου χρέους, διότι διαφορετικὰ παρουσιάζονται ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Ἡ ἄλλη πτυχὴ τῆς λογοκρισίας της εἶναι ἡ εἴδηση ὅτι προχθὲς ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση ἐπέβαλε νέους φόρους δέκα δις λιρῶν στὸν βρεταννικὸ λαό, ἀλλὰ λέξη στὸν τύπο• ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ προβάλλει στὴ διαπασῶν κάποια παροδικὴ ὑστέρηση στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀποσιωπὰ τὴν παραγώδη ἀποτυχία στὶς «μητροπόλεις».