Ἀναγνώριση ἀποτυχίας δημοσιογραφιζόντων

Ἡ διαπλοκὴ ἀναγνωρίζει πλέον δημοσίᾳ τὴν ἀποτυχία της καὶ τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία της∙ παραδέχεται τὰ λάθη της, ἀλλὰ χωρὶς εἰλικρίνεια καὶ πειθὼ οὐσιαστική. Ἕνα λείπει παντελῶς, ἡ ἐξήγηση τῶν αἰτιῶν ποὺ ὁδήγησαν τὸν τύπο στὴν ἀνυπαρξία του καὶ στὴν ὐπηρεσία τῶν κερδοσκοπικῶν συμφερόντων καὶ στὴν ἐθνικὴ προδοσία ἐνσυνειδήτως, διότι δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικὰ ἡ δουλικὴ τακτική∙ φαίνονται οἱ δεσμεύσεις ἀπέναντι στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Ἕνα εἶναι γεγονός, ἡ δουλικὴ στάση ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ τύπου ἐπὶ τετραετία∙ κατέστησαν τὴν δουλικότητα ἕξιν εἰς ὅλους τους, ἀνεξαρτήτως θέσεως, ἑπομένως προσχήματα εἶναι ὅλα αὐτά. Ἐπιβάλλεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τους ἐμπράκτως κι ὄχι φραστικά, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν φάνηκε ἀκόμη∙ δὲν νοεῖται ὁμολογία λαθῶν χωρὶς λογοδοσία, παρὰ μόνο τυφλὴ δουλικότης ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους.