Ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἀλλαγῶν

Ἡ Διεθνὴς Ἔκθεσις Θεσσαλονίκης ἐθεωρεῖτο πάνοτε ὡς σημεῖο προσανατολισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς πορείας τῆς χώρας τὸν ἐρχόμενο χειμῶνα∙ τὸ ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ τὸ 2008 καὶ 2009 ἀπὸ ἄλλη σκοπιά, ἀλλὰ φέτος φαίνεται ὅτι τὸ ἐπαναλαμβάνει μὲ κατηγορηματικὸ τρόπο. Αἰτία εἶναι ἡ βεβαιωμένη πλέον ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἐξ αἰτίας της∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει, ὅπως μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅτι εἶναι καταλλήλως προετοιμασμένη γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας. Τὴν ἐπάνοδο σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς συνοδεύει πάντοτε ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας, ὡς ἁπτὴ ἀπόδειξη στὸν πολὺ κόσμο, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν στὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Ἡ ἀντιπολίτευση, καὶ περισσότερο ὁ Ναπολεοντίσκος, εἴτε ἀγνοοῦν, εἴτε προσποιοῦνται ὅτι ἀγνοοῦν τὸ γεγονός∙ μᾶλλον τὸ δεύτερο, ὡς γνήσια ἔκφραση τῶν κερδοσκόπων στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἀγκιστρωμένα ψάρια καὶ τὸ δείχνουν ἀπροκάλυπτα καθημερινά.