Περιθωριοποίηση Γαλλίας

Ἡ ὑπόθεση τῆς Συρίας ἀποβαίνει ἱστορικῆς σημασίας γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν πορεία ἑνοποιήσεώς της∙ ἡ Γαλλία ἀπέμεινε, ὑπὸ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μοναδικὴ σύμμαχος τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν ἐπιλογή του γιὰ βομβαρδισμὸ τῆς Συρίας, ἐνῶ ἡ κοινὴ γνώμη εἰς ἀμφοτέρας τὰς χώρας εἶναι ἀναφανδὸν ἀντίθετη. Τὸν Βρεταννὸ πρωθυπουργὸ τὸν ἀπέσυρε νωρὶς τὸ Κοινοβούλιό του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄφησε ἐκτὸς νυμφῶνος∙ ἡ Εὐρώπη ἀπέδειξε γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ -ἀκόμη καὶ οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, οἱ ὁποῖες τόσο θερμὰ τὴν εἶχαν ὑποστηρίξει στὴν ἐκστρατεία κατὰ τοῦ Ἰρὰ πρὸ δεκαετίας- τὴν χειραφέτησή της ἀπ’ τὴν Ἀμερική. Στὴν Εὐρωζώνη τὸ Παρίσι αἰσθάνθηκε τὴν περιθωριοποίησή του, ἐνῶ οἱ δεκαεπτὰ ὑπόλοιποι ἔδειξαν ὑποδειγματικὴ σύμπνοια καὶ ἐμφανῶς ἰσχυρή, ἀλλὰ ἄγνωστη πρὶν στὰ πενηνταπέντε ἔτη ἱστορίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁπότε διαγράφονται ἄλλες προοπτικὲς πλέον. Σουηδία καὶ Δανία συνοδεύουν στὴν ἀφάνειά τους τὸ παραμελημένο νησὶ τῆς Βρεταννίας.