Ἀναδυόμενοι πρὸς ἀνάκαμψη

Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῶν Ἀναδυομένων ἐπιβεβαιώνονται, καθὼς ἡ Κίνα βαδίζει γιὰ ρυθμὸ 7,5% φέτος, ἐνῶ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες βαίνει πρὸς τὸ τέλος της ἡ ὑποχώρηση∙ στὴν Εὐρωζώνη ἐπίσης τὸ ἴδιο, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία. Ἤδη παρουσιάζεται αὔξηση στὶς τιμὲς τῶν πρώτων ὑλῶν, ἐνῶ οἱ ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικὸ αὐξάνονται∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν διεθνῆ οἰκονομία προβλέπεται ἐνισχυτικὸς στὸ ἄμεσο μέλλον, ἂν καὶ ἀναμένεται ἡ σκλήρυνση τῆς στάσεως τῶν Ἀναδυομένων στὰ ἐκκρεμῆ οἰκονομικὰ προβλήματα. Δύο θεωροῦνται πιὸ κρίσιμα: Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ διαδικτύου∙ σὲ ἀμφότερα ἡ ἀμερικανικὴ στάση εἶναι ἀρνητική, ἀλλὰ οἰ τελευταῖες ἐξελίξεις σὲ δύο θέματα, Συριακὸ καὶ διαδικτυακὴ καταασκοπία, τὴν φέρουν σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση. Δἐν εἶναι εὔκολη ἡ συνέχιση τῆς ἀρνητικῆς στάσεως, διότι εἶναι πλέον εὐάλωτη ἡ Οὐάσιγκτον σὲ πολλὰ ἄλλα θέματα∙ ἡ ὑποχώρηση θεωρεῖται δεδομένη πλέον.