Ἐπάνοδος τῶν Ἑλλήνων στὴν αὐτονόμησή τους

Ἡ αἴσθηση τῆς ἀλλαγῆς σελίδας στὴ χώρα, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια καταθλίψεως καὶ ἀπογνώσεως, εἶναι διάχυτη πλέον σὲ ὅλους∙ ἡ διαβεβαίωση ἦρθε ἀπ’ τὰ πιὸ ἐπίσημα χείλη, ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ στὴν ὁμιλία του στὴ Θεσσαλονίκη. Ἔχουμε περάσει στὶς ἁπτὲς ἀποδείξεις, ἡ αὐτονόμηση εἶναι γεγονὸς ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους μας∙ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, καὶ πολὺ περισσότερο στὶς τουριστικὲς περιοχές, ἐνῶ ἡ ταύτιση τῆς χώρας μας μὲ τὴν στάση τῶν ἄλλων Εὐρωπαίων στὸ Συριακὸ πρόβλημα ἐνισχύει σημαντικὰ τὴν διεθνῆ μας θέση. Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸν χειμῶνα εἶναι αἰσιόδοξες ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ δὲν διαγράφονται στὸν ὁρίζοντα δυσοίωνες ἐνδείξεις∙ ἡ οἰκονομία εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ψυχολογία κι αὐτὴ ἔχει ἀλλάξει σὲ ὅλους σχεδὸν καὶ περισσότερο στοὺς σχετικοὺς μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἀγορᾶς κλάδους, διότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν καὶ τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς ἀνακάμψεώς της. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κυβέρνηση, πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καλύτερα, ἐνισχύεται καθημερινά, τόσο μάλιστα ποὺ τὴν καταγράφουν καὶ οἱ δουλικὲς στοὺς κερδοσκόπους δημοσκοπήσεις∙ φυσικὰ ὅλα αὐτὰ δὲν σημαίνουν ὅτι ἔχουν λυθεῖ τὰ προβλήματα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα πολλὰ παραμένουν καὶ ἰδιαίτερα δύσκολα καὶ δυσεπίλυτα, ἀλλὰ ἔγινε τὸ πρῶτο βῆμα στὴν οἰκονομία. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀρχή…
Στὴ διεθνῆ σκηνή, ἡ ταύτισή μας μὲ τοὺς ὑπολοίπους Εὐρωπαίους στὴ συριακὴ κρίση, συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας, ἂν καὶ τὰ πρῶτα βήματα εἶχαν γίνει ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ ἡ Ἑλλὰς θεωρεῖται πλέον παράγων σταθερότητος καὶ ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο κι ὅλοι προσβλέπουν στὴν συνεργασία τους μαζί της. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως στὴν Αἴγυπτο καὶ ἡ συμφωνία τοῦ Καϊρου γιὰ τὴν χάραξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν εἶναι τὸ πρῶτο ἁπτὸ ἀποτέλεσμα∙ ὴδη καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐνισχύει τοὺς δεσμούς του μαζί μας, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ στὴν Εὐρώπη τῶν ὑδργονανθράκων του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν διατήρηση ἰσορροπιῶν στὴν περιοχή. Ἡ συνάντηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα σήμανε τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψή του στὴ Νέα Ὑόρκη, μὲ ἀφορμὴ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀποτελεῖ τὸ πρόσφορο ἔδαφος γιὰ διεύρυνη τῶν σχέσεών μας μὲ τὶς τρίτες χῶρες, πέραν τῶν προοπτικῶν γιὰ αὔξηση τῶν ἐπενδύσεων στὴν χώρα μας∙ γινόμαστε πλέον ἐπίλεκτος ἑταῖρος ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς τετραετίας κι εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Στὴν Εὐρώπη μᾶς θεωροῦν πιὰ ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση∙ ἡ προεδρία της τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο ἀποβαίνει ἡ δοκιμασία γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν ἐπιτυχιῶν μας.
Στὴν οἰκονομία παρεμβαίνουν πλέον οἱ δυναμικοὶ κλάδοι της, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα γιὰ ὅλους μας∙ ὁ τουρισμὸς καλπάζει κι ἀναμένονται πάνω ἀπὸ ἕνδεκα δις εὐρώ, ἄμεσα ἔσοδα καὶ τριάντα ἔμμεσα. Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ ἔγιναν καὶ πάλι ὁ τόπος διακοπῶν τῶν περισσοτέρων διασημότητων, μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στὸν ἁπλὸ κόσμο, ἐνῶ παρατείνεται ἀρκετὰ ἡ τουριστικὴ περίοδος, λόγῳ καὶ τῶν γεγονότων στὴν περιοχή∙ ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ ξένους, γιὰ τὴν ἀπόκτηση καὶ βίζας, διευρύνεται, μὲ ἄγνωστη τὴν τελικὴ κατάληξη, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐπιλέγουν τὰ νησιά μας, ὡς τόπο προβολῆς τους, ὅπως ὁ ἐμίρης τοῦ Κατὰρ τὴν Ὀξυά. Οἱ ξένες ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται, μαζὶ μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις –πάντοτε σὲ σύγκριση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια-, ἐνῶ καθιερώνεται ἡ χώρα, ὡς διαμετακομιστικὸ κέντρο πρὸς τὴν Εὐρώπη∙ οἱ συμφωνίες μὲ τοὺς Κινέζους γιὰ τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς ἔκλεισαν, ἐνῶ προωθοῦνται καὶ οἱ ἀντίστοιχες μὲ τοὺς ἄλλους λιμένας, Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως… Τὸ μεγαλύτερο ἅλμα γίνεται στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὴν εἰσροὴ στὴ χώρα μας ὅλων σχεδὸν τῶν μεγάλων διεθνῶν ἑταιρειῶν τοῦ κλάδου καὶ περισσότερο ἐκείνων τῆς κινητῆς τηλεφωνίας∙ οἱ συμφωνίες μὲ τὰ πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα κέντρα ἐρευνῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἀκόμη καὶ σὲ μικρὲς ἐπαρχιακὲς πόλεις. Ἐπιβεβαιώνουμε στὴν πράξη τὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας, ἐνῶ παρουσιάζεται πλέον καὶ ἔλλειψη ἐρευνητῶν, ἡ ζήτηση εἶναι μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν προσφορά…
Οἱ μεταρρυθμίσεις γίνονται μὲ ῥυθμὸ ἀδιανόητο γιὰ τὸ συντεχνιακὸ κράτος μας τῆς τελευταίας τριακονταετίας∙ τὶς ἀποδέχεται τώρα ὁ ἑλληνικὸς λαός, διότι πλήρωσε ἀκριβὰ στὸ πετσί του τοὺς Βανδάλους τῆς ἀριστερᾶς. Ἀπὸ καταναγκαστικὴ ὑποχρέωση ἀπέναντι στὴν τρόικα, ὅπως τὴν εἶχε προβάλει ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση, ἀπέβη σήμερα ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ, διότι διαπίστωσε ὅτι αὐτὸς πλήρωνε τοὺς τερμίτες συνδικαλιστὲς καὶ κρατικοδίακιτους∙ πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὴν πιὸ σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὴν πολιτικὴ σκέψη τῶν Ἑλλήνων. Εἶχαν πιστέψει ὅτι, ἀφοῦ ὁ σοσιαλιστὴς ἀρχηγὸς ὑπόσχεται σὲ ὅλους μερίδιο ἀπ’ τὴν καταλἠστευση τοῦ δημοσίου ταμείου, θὰ μείνει κάτι καὶ γι’ αὐτούς, ὁπότε ἔτρεχαν πίσω του πασιχαρεῖς, γιὰ τὰ λίγα ψίχουλα ποὺ μάζευαν∙ τώρα ἦρθε ὁ λογαριασμὸς καὶ πληρώνουν πολλαπλάσια, αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα. Μαζὶ μὲ τὸν λογαριασμὸ ἔρχεται κι ἡ ἀναθεώρηση τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν∙ εἶχαν πιστέψει ὅτι τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους ἦταν ὁ διορισμὸς στὸ δημόσιο, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδείχθηκε ὄνειρο ἀπατηλό. Τὰ παιδιὰ στρέφονται πλέον σὲ ἄλλες ἀναζητήσεις καὶ ψάχνουν γιὰ δουλειές, ἀφοῦ πέρασαν τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἀναθεωρήσεως πολλῶν μέσα τους∙ αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς διαφοροποιήσεως τῆς νεολαίας ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ ἰδελογία καὶ τὶς καταβολάδες της. Δίδουν διέξοδο πάντα οἱ ἀναζητήσεις.
Ὁ ἀντίκτυπος στὶς πολιτικὲς δυνάμεις μετράει περισσότερο∙ ὁ διαχωρισμὸς εἶναι πλέον σαφὴς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Στὸ προσωπικό, μὲ τὴν κατάκτηση τῆς αὐτοπεποιθήσεως ἀπ΄ τὰ Ἑλληνόπουλα, ὅτι μόνοι τους θὰ πετύχουν ὅ,τι πετύχουν∙ ἐπιστρέφουμε ὡς Ἕλληνες στὴν αὐτονόμησή μας, ὅπως κάθε φορὰ ὅταν μεγαλουργοὐσαμε στὴν ἱστορία μας. Σὲ κομματικό, βλέπουν τὴν πλήρη ταύτιση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸ συντεχνιακὸ κράτος καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή του ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια κι ἀποστρέφουν τὸ πρόσωπό τους ἀπ’ τὴν εἰκόνα του∙ ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῶν προχθεσινῶν διαδηλώσεων στὴ Θεσσαλονίκη ἀποτελεῖ κραυγαλέα ἀπόδειξη. Κατέβηκε ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἐμφανίσθηκε ἕτοιμος νὰ κυβερνἠσει καὶ γύρω του ἦταν «τρεῖς κι ὁ κοῦκος»∙ δηλαδή, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ κινητοποιήσει μερικὲς χιλιάδες ἄτομα, ἔτσι γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων καὶ περιμένει νίκη στὶς ἐκλογές! Τὸ πρόβλημα ἔχει καὶ τὴν ἄλλη ὄψη, δὲν βλέπει ὅτι δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πρόσκλησή του οὔτε τὰ ἐπαγγελματικὰ κομματικά του στελέχη; Μᾶλλον συμβαίνει τὸ ἀντίθετο, τὸ γνωρίζει, ἀλλὰ δεσμεύεται ἀπὸ δύο ἄλλους παράγοντες∙ εἶναι προϊὸν τῆς διαπλοκῆς, ὁπότε ὑπηρετεῖ τὰς ἐντολάς της, ὅσο κι ἂν τὴν κατηγορεῖ!. Ἀπόδειξη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διαπλοκὴ δὲν ἔδειξε ἐποπτικὴ εἰκόνα τῶν διαδηλώσεων. Δεύτερος, εἶναι ἡ ὑπακοὴ στὶς ἀτλαντικὲς ἐπιταγὲς τῆς καταστρφοφολογίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ταύτιση σὲ κάθε λεπτομέρεια.