Οἰκονομία, ἄλλη ψυχολογία

Στὴν οἰκονομία ἐπικρατεῖ ἄλλη ψυχολογία, μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸν εὐμενῆ ἀντίκτυπό της στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται, ἐνῶ ἐπιταχύνεται τὸ πρόγραμμα ἀποκρατικοποιήσεων καὶ ὁ πληθωρισμὸς μειώθηκε κατὰ 1,3% τὸν Αὔγουστο, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸ 1968. Ἡ ἀποκατἀσταση τῆς ἐμπιστοσύνης διευρύνεται, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὶς Βρυξἐλλες σὲ μία ἑβδομάδα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν καλύτερη προετοιμασία τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο. Ἀκόμη καὶ ἡ παραφιλολογία τῆς καταστροφολογίας ἔχει κωπάσει, καθὼς ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ ὑπερατλαντικοὶ καθοδηγητὲς καὶ οἱ ἐπιχώριοι ὑποτακτικοί τους τὰ ‘χουν χαμένα, καθὼς ἀποδεικνύεται ἡ παντελὴς ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Δὲν θὰ χρειασθοῦμε πρόσθετη βοήθεια, ἐὰν συνεχισθεῖ ἐπιταχυνόμενη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.