Ἀπεγνωσμένες προσπάθειες

Οἱ Ἀμερικανοὶ καταβάλλουν ἀπεγνωσμένες προσπάθειες, ὅπως ἐξασφαλίσουν ὑποστήριξη διεθνῶς καὶ στὸ ἐσωτερικὸ στὸ Συριακό,
ἀλλὰ μὲ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα∙ ὅλοι καταδικάζουν τὴν χρήση χημικῶν ὅπλων, ἀλλὰ οὐδεὶς ἄλλος πλὴν Γαλλίας ἀποδέχεται συμμετοχὴ στοὺς βομβαρδισμούς. Τὰ δημοσιεύματα γιὰ σκληροὺς βομβαρδισμοὺς πιστεύεται ὅτι ἀποβλέπουν στὴν ἐπιρροὴ τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώμης καὶ μόνο, διότι εἶναι κατὰ τὰ δύο τρίτα ἀντίθετη, γεγονὸς ποὺ μᾶλλον προδικάζει τὴν ἀρνητικὴ ψῆφο τοῦ Κογκρέσσου∙ ἤδη τὸ Παρίσι προτείνει προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ θὰ γνωμοδοτήσει μόνο γιὰ τὸ ἂν χρησιμοποιήθηκαν χημικὰ ὅπλα καὶ ὄχι ἀπὸ ποιόν. Ἡ ἀπομόνωση τῆς Οὐάσιγκτον γίνεται χειρότερη, διότι οἱ οἰκονομικοί της κύκλοι φοβοῦνται τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις καὶ περισσότερο στὸ ἐσωτερικό της∙ οἱ Ἀναδυόμενοι καὶ ἡ Εὐρωζώνη, σὲ μεγἀλο βαθμό, ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀπορροφήσεως τῆς κρίσεως, ἀλλὰ δὲν διαφαίνονται παρόμοιες ἀντιστάσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Θεωρεῖται πολὺ πιὸ εὐάλωτη.