Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ στὶς ἀναδυόμενες καὶ πτωτικὲς στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3211 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 13,7165 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1386, ἐπίσης τὸ πετρέλαιο, 115. Οἱ Ἀναδυόμενοι δείχνουν ὅτι δὲν βλέπουν βομβαρδισμοὺς στὴ Συρία, ἢ καὶ ἐὰν γίνουν δὲν πιστεύουν σὲ οὐσιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους∙ ἀντιθέτως οἱ δυτικὲς ἀγορὲς ἀντανακλοῦν τὴν αἴσθηση τῶν ἐπιπτώσεων, ἂν καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Ἡ διεθνὴς οἰκονομία δείχνει ὅτι χωρίζεται στὰ δύο, τὴν ἀναδυόμενη ἀπ’ τὴν μία πλευρά, σταθερὴ ἀρκετὰ καὶ μὲ αἰσιόδοξα μηνύματα, καὶ τὴν δυτική, ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀμφιρρέπουσα, κυρίως τὴν ἀμερικανική, διότι ἡ Εὐρωζώνη, χάρις στὴν Γερμανία δείχνει ὅτι σταθεροποιεῖται στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως∙ ἐὰν γίνουν οἱ βομβαρδισμοὶ τίποτε δὲν θὰ εἶναι τὸ ἴδιο στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο τουλάχιστον.