Διἐξοδος Συριακοῦ, Ἀνατολικὴ Μεσόγειος

Ἡ διέξοδος στὸ Συριακὸ θεωρεῖται δεδομένη, ἐνῶ ἡ Γαλλία ὑποβάλλει σχέδιο ψηφίσματος στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, στὰ πλαίσια τῆς ρωσικῆς προτάσεως, γιὰ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων, ὡς δική της προσθήκη∙ τὴν πρωτοβουλία της ὑποστηρίζει ἡ Εὐρωζώνη, καθὼς θεωρεῖται εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκτηση τοῦ ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ μετώπου. Στὴν περιοχή μας χαμένη φαίνεται ἡ Τουρκία, διότι πρωτοστατοῦσε γιὰ βομβαρδισμούς, ἐνῶ ἡ κοινή της γνώμη ἦταν ἀντίθετη καὶ χθὲς σκοτώθηκε ἕνας διαδηλωτὴς στὴν Ἀντιόχεια, στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία∙ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τήρησε ἰσορροπημένη στάση, ταυτιζόμενη μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἀποφεύγοντας ἀκραῖες θέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη γιὰ ἑστία ἀσφαλείας στὴν περιοχή. Ἡ ἀποτροπὴ τῶν βομβαρδισμῶν θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως ἀναμένονται.