Συριακό, ἀλλαγὴ σκηνικοῦ

Ἡ ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὸ Συριακὸ θεωρεῖται δεδομένη καὶ ἀναζητεῖται ἡ διπλωματικὴ διατύπωση γιὰ διαμόρφωση τῆς λύσεως, μετὰ τὴν ρωσικὴ πρόταση γιὰ ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων ἀπ’ τὸν ΟΗΕ∙ ἤδη ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποδέχθηκε τὴν λύση καὶ ἡ Γερουσία ἀνέβαλε τὴν αὐριανὴ ψηφοφορία, διότι φοβόντουσαν ἀπόρριψη τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι προεξοφλοῦν τὴν διέξοδο, μὲ ἀπότελεσμα τὴν ἄνοδο στὰ Χρηματιστήρια καὶ τὴν ὁμαλοποίησή τους∙ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις ὅμως παραμένουν. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν θεωρεῖται ὁ μεγάλος νικητὴς στὴν διεθνῆ ἀναμέτρηση, καθὼς πέτυχε τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση τοῦ δυτικοῦ στρατοπέδου, ἀλλὰ καὶ τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης, διότι ἦταν ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις τῶν βομβαρδισμῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος, διότι ὄχι μόνο δὲν διασφάλισε ὑποστήριξη τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, καὶ τοῦ Κογκρέσσου κατὰ προέκταση, ἀλλὰ καὶ ἔφερε τὴν θεωρούμενη ὡς ὑπερδύναμη στὴν χειρότερη διεθνῆ ἀπομόνωσή της μεταπολεμικά.