Ἀμερική, διάλυση ὑποδομῆς

Τὸ μεγάλο οἰκονομικὸ πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἶναι ἡ διάλυση τῆς ὑποδομῆς της σὲ πανεθνικὸ ἐπίπεδο∙ οἱ σιδηρόδρομοι, οἱ αὐτοκινητόδρομοι, οἱ λιμένες, τὰ ἀεροδρόμια, τὰ ἔργα κοινωνικῶν παροχῶν, ὕδρευση, ἀποχέτευση θεωροῦνται ὅλα ἀπαρχαιωμένα καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται, ὄχι μόνο στὶς σύγχρονες προδιαγραφές, ἀλλὰ οὔτε στὶς βασικὲς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ. Εἰδικὴ μελέτη προβλέπει ὅτι ἀπαιτοῦνται ἐπενδύσεις τριῶν τρις δολλαρίων γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ὑποδομῆς τῆς χώρας καὶ ἡ κυβέρνηση διέθεσε ὀγδόντα δις, ποὺ ἀναμένουν τὴν ἔγκριση τοῦ Κογκρέσσου∙ χαρακτιριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει οὔτε ἕνα χιλιόμετρο ἠλεκτροκίνητα τραῖνα καὶ φυσικὰ οὔτε γρήγορα, οἱ σιδηρόδρομοι ἀδυνατοῦν ἐξυπηρετῆσαι τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ οἱ ἀποβἀθρες τοῦ Μισισσιπῆ διαλύονται, παρ’ ὅτι ἐξυπηρετεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας.