Κίνα, ἔναρξη ἐπιταχύνσεως

Σὲ ρυθμοὺς ἐπιταχύνσεως πέρασε ἡ κινεζικὴ οἰκονομία τὸν Αὔγουστο, μὲ αὔξηση, βιομηχανικῆς παραγωγῆς, 10,3%, λιανικῶν πωλήσεων, 13,4% καὶ παγίων ἐπενδύσεων στὶς πόλεις τὸ ὀκτάμηνο, 20,3%∙ οἱ εἰδήσεις προκάλεσαν ἅλμα στὰ ἀσιατικὰ χρηματιστήρια καὶ ἄνοδο στὰ εὐρωπαϊκά, ἐνῶ παρατηρεῖται καὶ αὔξηση στὴ ζήτηση πρώτων ὑλῶν. Ἡ ἐπιτάχυνση ὀφείλεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ σὲ ἐσωτερικὴ ζήτηση, διότι δὲν παρατηρεῖται ἀνάλογη αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας∙ ὁ ἀντίκτυπος ὅμως εἶναι αἰσθητὸς στὶς ἀσιατικὲς χῶρες, μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς διασκέψεως κορηυφῆς τοῦ ΑΣΕΑΝ, στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Κίνας, ἐνῶ ὁ πρόεδρός της βρίσκεται στὴν Κεντρικὴ Ἀσία, ὅπου συμμετέχει στὴν διάσκεψη τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης στὸ Μπίτσεκ τῆς Κιργισίας. Τὰ καλὰ οἰκονομικὰ ἐνισχύουν τὴν διεθνῆ ἐπιροοὴ τῆς Κίνας.