Διεθνὴς πολιτικὴ προβολὴ

Ἡ ἐπάνοδος τῆς «ἠρεμίας» στὴν διεθνῆ πολιτικὴ σκηνή, μετὰ τὸ διέξοδο στὸ Συριακό, ἐπιτρέπει τὴν προβολὴ τῆς χώρας μας μὲ περισσότερη ἄνεση∙ ὁ πρωθυπουργὸς μεταβαίνει στὶς Βρυξέλλες, γιὰ συνομιλίες μὲ τοὺς προέδρους τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἑλληνικὴ προεδρία τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο -ἡ ὁποία πρέπει νὰ εἶναι ἄκρως ἐπιτυχὴς γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς παρουσίας μας διεθνῶς-, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψη στὴ Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ καὶ γιὰ συναντήσεις οἰκονομικοῦ περιεχομένου, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔρχεται ἡ κοινὴ διακυβερνητικὴ συνάντηση μὲ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα. Ἡ στιγμὴ εἶναι κατάλληλη, διότι οἱ οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες ἀναγνωρίζονται, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς καταστροφολόγους, ἐνῶ ἄρχισε καὶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν ἀπεγνωσμένη ὑπονόμευση τῶν ἐπιχωρίων ὑποτακτικῶν τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ ἀλλάζει ἡ δυναμική, στὰ πολιτικὰ καὶ στὰ οἰκονομικά, μὲ τὶς Κασσάνδρες δακρυρροοῦσες ἀκατάσχετα.