Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν χθεσινὴ ἄνοδο καὶ ἐμφανεῖς τὶς εἰσπράξεις κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3259 δολλάρια καὶ 132,9150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1365,25 καὶ πετρέλαιο, 111,65. Ἡ ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως φέρει τὶς ἀγορὲς στὴν ὁμαλή τους πορεία καὶ στὰ γνωστὰ προβλήματα ἐπὶ τάπητος∙ ἡ Κίνα προωθεῖ συστηματικὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἔμφαση στοὺς κλάδους καλύψεως ἐσωτερικῶν ἀναγκῶν καὶ δευτερευόντως τὶς ἐξαγωγές, διότι δὲν παρουσιάσθηκε ἀνάλογη ἀνάκαμψη στὶς ἄλλες χῶρες. Στὴν Εὐρωζώνη, ἡ βεβαιότης τῆς νίκης τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνισχύει τὴν δυναμικὴ τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ ἡ ἐκτόνωση τοῦ Συριακοῦ ὁδηγεῖ στὴν ἀποκατάσταση τῆς συνοχῆς της, μετὰ τὴν γαλλικὴ περιπλάνηση στὴν ἀμερικανικὴ ἀλληλεγγύη∙ ἤδη ἡ ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη καὶ στὴ Γαλλία, ὅπως καὶ στὶς χῶρες τοῦ Νότου, μὲ τὰ πολλαπλὰ προβλήματα τῆς ὑπερχρεώσεώς τους.