Παραγγελίες στὴν «Ἀριάδνη»

Ὁ γαλλικὸς διαστημικὸς πύραυλος «Ἀριάδνη» ἐξυπηρετεῖ τὸ 62% τῶν παγκοσμίων διαστημικῶν ἐκτοξεύσεων ἐμπορικοῦ κυρίως χαρακτῆρος∙ τὸν περασμένο μῆνα δέχθηκε ἄλλες τέσσερες παραγγελίες, πέραν τῶν δεκατριῶν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει κλείσει τὶς ἀποστολές της γιὰ τρία χρόνια. Ἡ ἐκτόξευση γίνεται ἀπ’ τὴν διαστημικὴ βάση Γκουροῦ τῆς Γαλλικῆς Γουϊάνης ποὺ βρίσκεται πλησιέστερα στὸν Ἰσημερινὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς διαστημικοὺς σταθμούς, γεγονὸς ποὺ τῆς ἐπιτρέπει τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιστροφῆς τῆς Γῆς στὴν ἐπιτάχυνση τῶν πυραύλων∙ ἡ «Ἀριάνδη» ὑπάγεται στὴν Εὐρωπαϊκὰ Ἐταιρεία Διαστήματος (ΕΣΑ), ἀλλὰ καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν ρωσική, καθὼς ὁ πύραυλος Σογιοὺζ πραγματοποιεῖ πλέον πολλὲς ἐκτοξεύσεις ἐτησίως ἀπ’ τὸ Γκουροῦ. Ἡ ἐπιτυχία της προσδίδει κύρος στὴν Εὐρώπη, στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ διαστήματος.