Βραζιλία, ὑποκλοπὲς ΗΠΑ

Ἡ Βραζιλία ἐπιμένει σὲ ἱκανοποιητικὲς ἐξηγήσεις ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὸ ζήτημα τῶν διαδικτυακῶν ὐποκλοπῶν τῆς κυβερνήσεώς της καὶ μεγάλων ἑταιρειῶν της∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν προσέφερε ἱκανοποιητικὲς ἀπαντήσεις, ἐδῶ καὶ δεκαπέντε μέρες, ἀλλὰ παρέχει διαβεβαιώσεις, ὅτι δὲν ἀπέβλεπαν οἱ παρακολουθήσεις στὰ κυβερνητικὰ πρόσωπα, παρὰ στὸν ἐντοπισμὸ τῆς δράσεως τῶν τρομοκρατῶν, ὅσο ἐλάχιστα πειστικὸ ἐμφανίζεται αὐτό. Πάντως ἡ ἀποκλιμάκωση τοῦ Συριακοῦ φέρει στὴν ἐπιφάνεια τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις σὲ ὅλες τὶς χῶρες, καθὼς ἡ Βραζιλία διατηρεῖ τὸ θέμα στὴν ἐπικαιρότητα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ αἰσθάνονται τὶς πιέσεις καὶ τὴν ἀπομόνωσή τους ἀπὸ παραδοσιακοὺς φίλους, ὅπως ἡ Γερμανία καὶ Ἰταλία στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Μεξικὸ καὶ ἡ Ἀργεντινὴ στὴ Λατινικὴ Ἀμερική. Ἡ διέξοδος φαίνεται πιὸ δύσκολη στὶς παρακολουθήσεις ἀπ’ τὸ Συριακό.