Αἴτημα, ρευστότης ἀγορᾶς

Ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ κύριο αἴτημα πλέον τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων∙ ἡ παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου καὶ ἡ προσέλκυση νέων ἐπενδύσεων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους καὶ κυρίως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ὑπερβαίνουν τὶς προβλέψεις καὶ συντελοῦν στὴν ἀποκλιμάκωση τῆς ὑφέσεως, μὲ ρυθμοὺς μεγαλύτερους τῶν προβλέψεων. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση ἔχει προσφέρει ἄνεση κινήσεων στὶς τράπεζες, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὴν ἐπίλυση ὅλων τῶν προβλημάτων τους καὶ περισσότερο τοῦ βεβαρυμένου χαρτοφυλακίου τους, λόγῳ τῶν ἐπισφαλῶν δανείων, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι συνέπεια τῆς τετραετοῦς κρίσεως∙ ὅσο ὅμως ἐμποδίζονται στὴν χραματοδότηση τῆς ἀγορᾶς, τόσο ἐπιδεινώνεται ἡ θέση τους. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι πιέζουν γιὰ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ καὶ παρεμβάλλουν συνεχῶς ἐμπόδια στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ εἶναι ἡ δευτέρα πλάνη χείρων τῆς πρώτης! Ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ὁφείλουν ἀντιδράσαι, διότι ἡ πιθανότης νὰ γίνονται ἐσκεμμένα, ὅπως ἡ προηγούμενη πολιτική, εἶναι μεγάλη.